Architectura Sinica

垣曲商城遗址的发掘与研究

https://architecturasinica.org/bibl/WL62FA52

Preferred Citation

王月前, and 佟伟华. “垣曲商城遗址的发掘与研究.” 考古, no. 11 (2005): 3–18. https://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?QueryID=4&CurRec=3&recid=&FileName=KAGU200511000&DbName=CJFD2005&DbCode=CJFQ&yx=&pr=&URLID=&bsm=QS0101;

View at:

Abstract

垣曲商城是商代前期地处夏商文化中心区域的重要城址之一,是商文化研究的重要对象。通过回顾和总结垣曲商城的发现和发掘过程、城址形制和布局、城内遗迹遗物,以及对商城的时代和性质、商城所住在区的聚落形态演变过程的研究成果进行综述,应对今后的发掘和研究工作有所裨益。

Additional Citation Information

Article

Title: 垣曲商城遗址的发掘与研究

Title: 垣曲商城遺址的發掘與研究

Title: Yuan qu shang cheng yi zhi de fa jue yu yan jiu

Title: Yuanqu shangcheng yizhi de fajue yu yanjiu

Author: 王, 月前

Author: 佟, 伟华

Author: Wang, Yueqian

Author: Tong, Weihua

URI: https://architecturasinica.org/bibl/WL62FA52 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/WL62FA52  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/WL62FA52  Link to Zotero Bibliographic Record

See Also: https://kns.cnki.net/kns/detail/detail.aspx?QueryID=4&CurRec=3&recid=&FileName=KAGU200511000&DbName=CJFD2005&DbCode=CJFQ&yx=&pr=&URLID=&bsm=QS0101;  

Publication

Title: 考古

Title: 考古

Title: Kao gu

Title: Kaogu

Language: Chinese

Date of Publication: 2005

Pages: 3-18

 

Citation Styles