Architectura Sinica

福州地區木結構古建築的梁架形制

https://architecturasinica.org/bibl/R6VPN2DY

Preferred Citation

阮章魁. “福州地區木結構古建築的梁架形制.” 古建園林技術, no. 1 (2012): 2–12.

View at:

Additional Citation Information

Article

Title: 福州地區木結構古建築的梁架形制

Title: Fu zhou di qu mu jie gou gu jian zhu de liang jia xing zhi

Title: Fuzhou diqu mujiegou gujianzhu de liangjia xingzhi

Author: 阮, 章魁

Author: Ruan, Zhangkui

URI: https://architecturasinica.org/bibl/R6VPN2DY 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/R6VPN2DY  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/R6VPN2DY  Link to Zotero Bibliographic Record

Publication

Title: 古建園林技術

Language: Chinese

Date of Publication: 2012

Pages: 2-12

 

Citation Styles