Architectura Sinica

文物建筑保护理论的实践——浙江杭州六和塔的保护与维修

https://architecturasinica.org/bibl/A9NXDEAQ

Preferred Citation

郭黛姮. “文物建筑保护理论的实践——浙江杭州六和塔的保护与维修.” 建筑师, no. 50 (n.d.): 76–84.

View at:

Additional Citation Information

Article

Title: 文物建筑保护理论的实践——浙江杭州六和塔的保护与维修

Title: 文物建築保護理論的實踐——浙江杭州六和塔的保護與維修

Title: Wen wu jian zhu bao hu li lun de shi jian--zhejiang hang zhou liu he ta de bao hu yu wei xiu

Title: Wenwu jianzhu baohu lilun de shijian--zhejiang hangzhou liuheta de baohu yu weixiu

Author: 郭, 黛姮

Author: Guo, Daiheng

URI: https://architecturasinica.org/bibl/A9NXDEAQ 

URI: https://www.zotero.org/groups/architecturasinica/items/A9NXDEAQ  Link to Zotero Bibliographic Record

URI: https://www.zotero.org/groups/2267085/items/A9NXDEAQ  Link to Zotero Bibliographic Record

Publication

Title: 建筑师

Pages: 76-84

Relation: https://architecturasinica.org/bibl/A9NXDEAQ http://zotero.org/groups/2267710/items/NS5THYP3 https://architecturasinica.org/bibl/WSSAM3HN
 

Citation Styles